قربانی خبرداد:جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز شب گذشته به ریاست آیت‌الله موحدی‌کرمانی و با حضور حضرات آیات تسخیری ، حمیدی و حجج اسلام تقوی ، رئیسی ، پورمحمدی ،مصباحی مقدم ،سالک ،کازرونی، ناصحی ، مطلبی ،ابراهیمی، طباطبایی ، و عبدوس تشکیل شد.
در این جلسه که حضرات آیات موحدی کرمانی ، تسخیری ، حمیدی و حجج اسلام تقوی ، رئیسی ، پورمحمدی ،مصباحی مقدم ، سالک ، کازرونی ، ناصحی ،مطلبی، ابراهیمی، طباطبایی و عبدوس حضور داشتند اعضاء به تبادل اخبار و بررسی مسائل سیاسی روز پرداختند.
در این جلسه مباحثی پیرامون انتخابات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.