بیانیه جامعه وعاظ و مبلغین به مناسبت شهادت شیخ باقرالنمر