۱۰۷
تعداد بازدید: ۱۶۵۳۳
سه‌شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۵
به قلم حجت الاسلام یدالله حبیبی مشاور و رئیس حوزه دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:
اعتقاد به منجی وصف مشترک همه ادیان الهی است وریشه در نهاد کمال خواهی انسان دارد که منتظر تحقق وعده های الهی دراین دنیاست و تاکنون این خواسته او برآورد نشده است ،تحقق این آرزو رابطه معنی داری بامنتظرین ونقش آنان دارد لذا باید پرسیدجامعه منتظرظهور منجی از چه اوصافی برخوردار است ؟

ویژگی های جامعه منتظر  


اعتقاد به منجی وصف مشترک همه ادیان الهی است وریشه در نهاد کمال خواهی انسان دارد که منتظر تحقق وعده های الهی دراین دنیاست و تاکنون این خواسته او برآورد نشده است ،تحقق این آرزو رابطه معنی داری بامنتظرین ونقش آنان دارد لذا باید پرسیدجامعه منتظرظهور منجی از چه اوصافی برخوردار است ؟ مهمترین منابع دراین باره علاوه بر قران واحادیث ائمه  (ع)، چندین دعای ماثور از زبان امام زمان عجج برای امت اسلامی یا همان جامعه امام زمانی است  که دراختیار ماست ومحدثین زحمت تدوین وتبیین آن را کشیده ودراختیار ماگذاشته اند.بادقت درمضامین این نوع ادعیه می توان منشورآمادگی و حرکت به سمت جامعه آرمانی مهدوی راتهیه واجرائی نمود مضامینی که که گویا همین امروز غریو بلندآن درگوش هر مسلمان منتظر،مسموع وچراغ راه تعالی وکمال اورا گوشزد می نماید ،دعای مورد نظرما همان است که مرحوم علامه کفعمی آن را در مصباح آورده ودیگران نیزدر کتب ادعیه ان را نقل کرده اندوآغاز آن اینگونه است: «اللهم ارزقنا توفیق الطاعه وبعد المعصیه وصدق النیه…..»بااستناد به این اموری برای همه مسلمانان وشیعیان وخاصه مردم مسلمان ایران که در  عصرحاضرپرچم مهدویت را به دوش کشیده وامروز هرکوی وبرزن را به نشانه شادمانی تولد آن حضرت آذین بندی نموده اند یادآوری  می شود:

۱-اولین خواسته در این دعا توفیق اطاعت از حضرت حق تعالی است که رمز وپایه اصلی حقیقت وهویت انسانی ومایه فخرآدمی است مطیع حق بودن ثمره معرفت حق تعالی است وتوحید ام المعارف وزیربنای سایر اصول اعتقادی است توفیق درطاعت مزیت بندگی را می رساند وتحقق آن مستلزم برخورداری از تلاش وفاعلیت در حد توان وایجاد قابلیت های درونی است که برایند ایندو توفیق عبد خداست وکشف راههای میانبر در رسیدن به حقیقت که نصیب بندگان موحد میگردد.شاهد این معنی فرمایش امیر المومنین علی ع است که فرمودند :خدایا این عزت برمن بس که تو پروردگار من واین افتخار مرا بس که من  بنده تو باشم.

۲-دوری از معصیت ونافرمانی ازدیگر ویژگی جامعه آماده حضور منجی است گناه از نوع فردی یا اجتماعی در تضاد باحق وصدق است وزمینه فهم درست را از بین می برد امکان جمع عقلی ،شرعی وعرفی بین گناه وصواب وجود ندارد ،چگونه است که بعضی به ظواهر وآداب وهزینه کردن خود را مرید امام زمان عجج نشان می دهند لیکن درعمل گناه میکنند.

۳-کرامت جامعه در سایه هدایت وایستادگی از دیگر شاخص های جامعه امام زمانی است خداوند متعال همه ابناء بشر را ذاتا کریم آفریده وبرسایر موجودات برتری داده وبرای درک کرامت اکتسابی معیارایمان، تقوا،علم وجهاد فی سبیل الله رامنظور نموده است اگرجامعه دارای کرامت باشد یاآحاد آن از احساس کرامت برخوردارگردند هرگز به ضدارزشها فکر نمی کندواجازه اهانت به خود را به دیگران نمی دهد از امیر کلام بخوانیم که فرمود کسی که نفسش راگرامی بدارد هرگز باگناه به آن اهانت نمی ورزداگررویکرد ما بکارگیری راهبرد کرامت در هدایت وتذکر به غافلین  همراه با استمرارباشد بی تردید نتایج ملموس تری را شاهدخواهیم بود.

۴-«سدد الستنا بالصواب والحکمه»دیگر اصل جامعه امام زمانی در اخلاق فردی واجتماعی ومناسبات انسانی است تصورکنید که همه یا اکثریت جامعه وبخصوص خواص وخطیبان وقتی سخن می گویند ازهرنوع سستی وکجی وعوام فریبی بدور بوده ودرمقابل از غنای معنوی وزیبائی ظاهری ومشحون ازآرایه های ادبی باشد چه فضای معنوی بر جامعه حاکم خواهد بود براساس ادله،مطالعات ومشاهدات بیشتر ناهنجاری ها ازمسیر زبان یا تحت تاثیر زبان ،گویش وگفتگوهاست در حدیث نبوی ص آمده است که اگر مردم زیاده گوئی نداشتند وقلوبشان محل تلاقی هر چیزی نبود می دیدند ومی شنیدند هرآنچه ماانبیاء دیده وشنیده ایم.

۵-علم وآگاهی آنهم از نوع قلبی وریشه دار ازدیگر شاخصه های جامعه  منتظر است علم ثروت پایان ناپذیر است و همه مسیرهای رشد ،تعالی وتوسعه از دالان ان عبور می کندعلم صفت الهی است که درنهاد آدمی بودیعت گذاشته شده وبالاترین ووالاترین مرتبه آن شناخت حق وذات حق تعالی وبعد آثار وقلمروسایر عوالم هستی رادربر می گیرد اگر هوشمندانه به جهان وتحولات آن بنگریم خواهیم یافت که قدرتهای بزرگ جهان قبل از هرچیز به دانش ومهارت استفاده از آن دست یافته ومسیر پیشرفت خود را پیموده اند با آنکه پس از انقلاب اسلامی در این موضوع پیشرفتهای خوبی داشته ایم لیکن در نسبت به آرمانها، انتظارات ودر مقایسه با رقبا راه زیادی را بایستی طی کنیم خوشبختانه در برنامه راهبردی کشور در افق ۱۴۰۴ این نگاه ونیاز دیده شده است پس وظیفه مجموعه مدیران نظام است که این جهت گیری  علمی را تقویت وبه سرانجام برسانند.

۶-غذای پاک وبدون شبهه که ثمره وسمبل فعالیتهای اقتصادی سالم درجامعه و یک شبکه مدیریتی پاک دست وخدوم است از دیگر مشخصه های  یک منتظرواقعی است توجه به این مهم علاوه بر اقتصاد سالم ،آثار تربیتی وفرهنگی ماندگار خواهد داشت این وظیفه آحاد جامعه خاصه طیف بزرگ شاغلین درمحیط اقتصاد وکسب وکاراست اما مسئولیت حکومت وعوامل آن در شرایط پیچیده امروز بمراتب سنگین تر ازدیگران است آنان نباید اقتصاد ونقش آن را شوخی فرض کنند  حوادث چندسال اخیر کاملا نشان داد که راهبرد دشمنان حول واطراف مسائل اقتصادی ایران دور میزند وراهکار مقابله با آن تکیه بر سرمایه های درون کشور واستفاده از تجربیات سایرین است که با رویکرد اقتصاد مقاومتی نقشه راه آن ترسیم شده ودردست مدیران است  .

۷-«غض بصر از گناه وخیانت»وبرخوردار ازجامعه ایمن اخلاقی حتی در نگاه به دیگران ورعایت حریم آنان از ویژگی دیگر جامعه تحت مدیریت امام زمان عجج است این خصلت که موجب رعایت حجاب وحرمت دیگران می شود ریشه در حیاء وعفت انسانها دارد معنی این سخن این است که بین حیاء وحجاب رابطه معنی داری نهفته است وکسانی که دنبال مبارزه با بدحجابی هستند چه بجاست که آهنگ تقویت حیاء وعفت با رویکرد کرامت بخشیدن به مخاطبان خود رانیزداشته باشندچرا که حجاب وصف حیاست دراین باره حرف برای گفتن زیاد است به فرصت دیگر وامیگذاریم.

۸-«وجود عالمان زاهد وخیرخواه» یکی از سرمایه های جامعه مهدوی است سرمایه ای که به قول سعدی همانند زر طلی است:

وجود مردم دانا مثال زر طلی است                                                             که به هرکجا که روند قدروقیمتش دانند

بزرگ زاده نادان به شهروا ماند                                                                   که دردیار غریبش به هیچ نستانند

نقش عالمان دین ومجریان صالح همانند سایر امور مهم نیازمندمراقبت و باز تعریف است  کارآمدی جمهوری اسلامی ایران بانقش آفرینی صالحان وخاصه روحانیت پیوند خورده است واین روحانیت است که بایستی بابازتعریف مستمر وهوشمندانه نقش خوداین پیوند را مستحکم نمایدوازوظیفه ذاتی خودغافل نشود ودست از خیرخواهی ونصیحت سایرین برندارد خوشبختانه در کنار انتقادهائی که وجود دارد اعتماد به این قشر حرف اول را می زند استفاده ازاین منبع وقوت استراتژیک در ساختن جامعه اسلامی بس ضروری است به گمان نویسنده توصیه وتاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر تحول در حوزه های علمیه با این رویکرد نیز بایستی دربرنامه های حوزه علمیه قم مطمح نظر باشد . سخن را با این مقال از شهید ثانی از علماء وفقهاء بزرگ به پایان می بریم که فرموده اند اگر علماء وخواص ملتزم به مستحبات شوند عوام واجبات را انجام می دهند واگر به واجبات اکتفاء نمایند عوام مرتکب محرمات می شوند. والسلام

یدالله حبیبی

 

آخرین اخبار
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهور و همراهان گرامی ایشان

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهور و همراهان گرامی ایشان

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان گرامی ایشان در سانحه هوایی را تسلیت گفتند.
پیام تسلیت دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت رییس جمهور کشورمان و همراهانش

پیام تسلیت دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت رییس جمهور کشورمان و همراهانش

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز در پیامی شهادت رییس جمهور کشورمان و همراهانش را تسلیت گفت.
پیام تسلیت رییس جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت آیت الله رئیسی و تیم همراه

پیام تسلیت رییس جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت آیت الله رئیسی و تیم همراه

آیت الله موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز در پیامی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و جمعی از خدمتگزارن نظام را تسلیت گفت.