۲۷
تعداد بازدید: ۵۶۷۶
پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴
حجت الاسلام سالک عضو محترم جامعه روحانیت مبارز
حجت الاسلام سالک عضو محترم جامعه روحانیت مبارز :درعربستان با روی کار آمدن جوانان نپخته آمریکائی و اسرائیلی صفت ماجرای یمن را به وجود آوردندو یمن برای عربستان یک گرداب خفه کننده شده است و دیر یا زود عربستان سعودی از یمن شکست خواهد خورد.حکام سعودی تصمیم داشتند چند روزه کار یمن را تمام کنندولی در حال حاضر بیش از پنج ماه است گرفتار شده اند و شکست های پی در پی حکام سعودی را آشفته کرده است.بنابر این موضوع یمن در نظر حکام سعودی یک معضل دیگری است که قابل توجه است.

 حجت الاسلام سالک عضو محترم جامعه روحانیت مبارز حکم اعدام آیت الله شیخ نمر را محکوم کرد          

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله شیخ نمر در عربستان سعودی یکی از چهره های مبارز و انقلابی با سابقه طولانی می باشندو باید به چند مطلب توجه کرد:

اول اینکه در شرایط کنونی اوضاع و احوال حکام سعودی بهم ریخته است.همین امروز باخبرشدیم هفت یا هشت تا از شاهزاره های عربستانی به پادشاه اشاره کردند که از حکومت جدا شود.یعنی اختلاف درون تشکیلاتی بین حکام سعودی نقطه امیدی برای آینده عربستان است.

نکته دوم اینکه عربستان با روی کار آمدن جوانان نپخته آمریکائی و اسرائیلی صفت ماجرای یمن را به وجود آوردندو یمن برای عربستان یک گرداب خفه کننده شده است و دیر یا زود عربستان سعودی  از یمن شکست خواهد خورد.حکام سعودی تصمیم داشتند چند روزه کار یمن را تمام کنندولی در حال حاضر بیش از پنج ماه است گرفتار شده اند و شکست های پی در پی حکام سعودی را آشفته کرده است.بنابر این موضوع یمن در نظر حکام سعودی یک معضل دیگری است که قابل توجه است.

در حادثه منا هم حکام سعودی بی کفایتی خودشان را نشان دادندوو نسبت به مسئله حج هم گرفتار اختلافات درونی هستند.

در این واسطه اعدام آقای نمر مطرح است و حکم اعدام اگر اتفاق بیافتد آثاری خواهد داشت.

 خون آقای نمر باعث رشد و بیداری مردم شیعه و سنی عربستان خواهد شد و این بیداری بمبی است بر علیه حکام سعودی و این نکته خیلی مهم است.اگر آنها بی عقلی کنند و آقای نمر را اعدام کنند خون آقای نمر بجوش خواهد آمد و جوشش خون آقای نمر هسته های مقاومت را شکل می دهد و زمینه اش هم در عربستان وجودداردو این بر علیه حکام سعودی ساماندهی خواهدشد.

نکته بعد اینکه عربستان  به هم خواهد ریخت و اینجور نیست که عربستان بعد از اعدام ایشان آرامش پیداکند.

نکته چهارم اینکه جهان اسلام به خاطر حکم اعدام آقای نمر موضع گیری کردند و اگر اینها دست به اعدام بزنند جهان اسلام علیه حکام سعودی بسیج خواهند شد.

 جامعه روحانیت مبارز اعدام آیت الله شیخ نمر توسط دولت عربستان سعودی را محکوم می کند.